لذت زندگی رو وقتی درک کردم که گوشیمو گذاشتم کنار و به دنیای اطرافم یه نگاه دقیق تر انداختم